ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษาชื่อ :    ประเพณีแห่เทียนพรรษา   ภาค :    ตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัด :  อุบลราชธานี

    ช่วงเวลา จัดพิธีกรรมจำนวน ๒ วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อนวันเข้าพรรษา ๑ สัปดาห์

ความสำคัญ
      วันอาสาฬหบูชา  หมายถึง  การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะหรือเดือน  ๘  วันนี้มีความสำคัญคือ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้โดยแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโดยแสดงให้เห็นทางสุดโต่ง  ๒  อย่าง คือ การมัวเมาอยู่ในกาม (กามสุขัลลิกานุโยค)และการทรมานตัวเอง(อัตมกิลถานุโยค)  เช่น  การอดอาหารทำให้ร่างกายผอมโซ ว่าไม่ใช่ทางไปสู่การบรรลุนิพพานแต่ทรงเน้นทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) ว่า เป็นทางที่ถูกต้อง เป็นผลให้ฤาษีโกณฑัญญะบรรลุโสดาปัตติผล ทูลขอบวชเป็นพระสาวก รูปแรก ทำให้เกิดมีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม  และพระสงฆ์  ครบเป็นแก้วอันประเสริฐ  ๓ ประการวันเข้าพรรษาการเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในระหว่างฤดูฝน คือ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑  ของทุกปี  ในสมัยพุทธกาลการที่พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ  ไม่ไปค้างแรมที่อื่น เพื่อไม่ต้องไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวนาให้เสียหายทำให้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในพระธรรมวินัย มีโอกาสเจริญศีล สมาธิ ปัญญาและมีโอกาสเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ด้วยสำหรับประชาชนทั่วไปเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาจะเป็นเทศกาลของการ ลด  ละ เลิก อบายมุขต่างๆ  เช่น  การดื่มสุรา  สิ่งเสพติด  และการเที่ยวเตร่  เป็นเทศกาลของการทำบุญถือศีลปฏิบัติธรรม ทำจิตใจให้ผ่องใส

พิธีกรรมและกิจกรรม
 ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ส่วนราชการและสถานศึกษาต่าง ๆในจังหวัดและองค์กรเอกชนเห็นความสำคัญของวันสำคัญในพระพุทธศาสนา  ๒  วันนี้ และตั้งใจที่จะสืบทอดประเพณีเนื่องในวันสำคัญนี้ให้คงอยู่ต่อไปจึงได้จัดให้มีงานประเพณีหล่อเทียนเเห่เทียน ขึ้นที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรก่อนวันอาสาฬหบูชาโดยมีพิธีสงฆ์และพิธีเทเทียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในเวลาเช้าสำหรับในเวลาเย็นและกลางคืนเป็นกิจกรรมมหรสพต่างๆ เพื่อการเฉลิมฉลองเทียนพรรษาและกิจกรรมประกวดเทียนพรรษาของหน่วยราชการ สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ โดยยึดหลักเกณฑ์ความสวยงาม ความคิด และการประหยัด วันรุ่งขึ้นจะมีขบวนแห่
เทียนพรรษาไปโดยรอบตลาดเจ้าพรหมและหัวรอมีการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษาด้วย แต่ละปีมีเทียนพรรษาและขบวนแห่ส่งเข้าประกวดจำนวนมาก จัดเป็นงานประเพณีที่สำคัญงานหนึ่งของจังหวัด

สาระ
   ผลที่ได้จากงานประเพณีนี้ คือ ความสุขทางใจ ความสามัคคี และการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
ให้คงอยู่สืบไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s